HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Föreningsstämmor 2017

I år måste vi uppdatera föreingens stadgar, främsta skälet är att de skall vara uppdaterade och överensstämmelse med aktuell lagstiftning.

För att ändra stadgar krävs 2 st stämmor

På extra föreningsstämma den 26 april 2017 tas första beslutet av två om att anta nya stadgar. Beslutet ska fattas med enkel majoritet av de på stämman röstande. Beslut nr 2 är planerat att tas på den ordinarie årsstämman den 10 maj 2017.

Båda stämmorna hålls på Allegården i haga.

Ordinarie stämma 10 maj

Till höger du kan ladda ner kallelse med inkommna motioner, årsredovisningen och PM/information om nya stadgar.

Extrastämma 26 april

På denna stämma röstade en klar majoritet för styrelsens förslag på nya stadagr

Bostadsrättsföreningens nuvarande stadgar är baserade på HSB normalstadgar från 2003. Alla texter åldras med tiden. De åldras i den bemärkelsen att samhället ständigt utvecklas, såsom att lagar, språk och värderingar förändras. Stadgarna bör vara ett levande dokument som är lättillgängligt och som de förtroendevalda och medlemmarna i föreningen kan använda och finna stöd av i sin praktiska verklighet. Det främsta skälet till att föreningen ska uppdatera sina stadgar är att säkra att de är uppdaterade och i överensstämmelse med aktuell lagstiftning, nu senast lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen som ändrades 1 juli 2016, som innebär att bostadsrättsföreningen måste uppdatera sina stadgar. I de nya stadgarna är också språket mer modernt och texterna mer lättbegripliga för medlemmarna.

Lördagen den 8 april delades det ut Kallelse till extrastämma, PM och kopia på nya stadgar, nu i efterhand har vi uppmärksammat att det finns ett fel i det PM som delades ut.

På första sidan under rubriken ”Förslag till beslut” finns följande mening:  

”Motivet till denna förstärkta majoritet är att de nya stadgarna föreslår en annan fördelningsgrund för årsavgiften.”   

Ni kan bortse från denna mening då detta inte stämmer, de ändringarna vi behöver göra berör inte andelstal eller fördelningsgrund.